برنامه بازپرداخت کارمزد معاملات به کاربران

تا 100% کارمزد معاملاتتان در کسپینکس را از ما دریافت کنید

بازپرداخت کارمزد

نرخ پرداخت و نرخ بازپرداخت

بسته به حجم معاملات یک ماهه کاربران میزان باز پرداخت کارمزدها تعیین میشود هرچه حجم معاملات یکماهه بالاتر باشد نرخ و درصد برگشت کارمزد های پرداخت شده کاربر نیز بیشتر میشود.

چطور کارمزدها به کاربران باز میگردد؟

چطور کارمزدهای معاملات به کاربران باز میگردد؟

1
1
step-icon-1.png
در کسپینکس ثبت نام کنید

ثبت نام در کسپینکس کمتر از 3 دقیقه زمان میبرد

2
2
step-icon-2.png
در کسپینکس خرید و فروش کنید

هرچه حجم معاملات شما بیشتر باشد میزان بیشتری از کارمزد ها با شما باز میگردد.

3
3
step-icon-3.png
کارمزد ها را دریافت کنید

بطور خودکار پس از یکماه که حجم معاملات شما مشخص میشود پس از آن روزانه کارمزدها به شما عودت داده میشود

مزایای بازپرداخت کارمزد به کاربران

بدون کمیسیون معامله کنید

تا میزان 100% از کارمزدهای پرداختی خود در کسپینکس را دریافت کنید و به عبارتی بدون کارمزد معامله کنید

پرداخت با رمز ارز

تمام کارمزدها که به شما عودت داده میشود بر اساس رمز ارزهایی که خرید و فروش کرده اید است

نرخ بازگشت منصفانه

نرخ بازگشت بر اساس میانگین حجم 30 روز گذشته شما تعیین میشود

نرخ متغییر

با افزایش روزانه حجم معاملات شما نرخ بازگشت کارمزد نیز افزایش می باید و کارمزد بیشتری به شما بر میگردد.

برنامه اشتراک در کاسپینکس

با فعالسازی طرح اشتراک کاسپینکس می توانید بدون افزایش حجم معاملات تا 100 % کارمزدها را باز پس بگیرید

Start Getting Payed By Cashback Plan